Behandl-1-916x392

Behandlingar/Specialiteter

På Lidingö fysioterapi ger vi dig individuellt anpassade övningar och behandlingar. Vi är specialistutbildade fysioterapeuter inom följande områden:
Är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi som bygger på undersökning, behandling och förebyggande av smärta i bål, extremiteter, muskler, nerver och leder. Utifrån ett helhetsperspektiv görs en analys av patientens sjukhistoria, smärta- och funktionsstatus, där hållning och rörelsemönster utgör en central del. Behandlingen kan sedan bestå av smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande åtgärder baserat på den kliniska undersökningen och utgörs ofta av träningsövningar och manuella tekniker. Läs mer


Står för Orthopaedic Medicine International och är ett undersöknings- och behandlingssystem av rörelseapparaten, utvecklat av den engelske ortopedkirurgen James Cyriax. Grundpelaren inom OMI är att med hjälp av standardiserade och objektiva tester samt noggrann sjukdomshistoria ställa rätt diagnos. Således ska patientens fysiska svar på testerna snarare än vad undersökaren känner leda fram till diagnosen. Behandling kan sedan utgöras av mobilisering, manipulation, traktion, djup tvärgående massage, injektioner (av läkare) samt naturligtvis av relevant egenträning.
Läs mer

Mekanisk Diagnos Terapi, MDT, har utvecklats av den nyzeeländska sjukgymnasten Robin McKenzie sedan 1950-talet. MDT bygger på att man som patient själv utforskar sina besvär med guide av sin fysioterapeut som ber dig inta positioner och utföra olika rörelser för att med smärtan som ledtråd diagnostisera vilken typ av besvär det rör sig om. Du får sedan enkla hemövningar som du ska utföra dagligen och tydliga hållningsråd för att kunna behandla dig själv, på så sätt ger du kroppen optimala läkningsbetingelser. Ofta beror besvären på dålig hållning, felaktigt rörelsemönster eller upprepad felaktig belastning. I första hand är detta en självbehandlingsmetod som ger besvärsfrihet på lång sikt. Hjälp till självhjälp! Manuella tekniker används vid behov. Metoden är internationellt mycket erkänd och bygger på forskning och evidens.
Läs mer


En fysioterapeut med psykosomatisk inriktning arbetar med hela människan, dvs. kropp, tanke och känsla samt tar med det sociala sammanhang patienten befinner sig i, såväl i arbete som i familjesituation. Med ett psykosomatiskt förhållningssätt lär sig patienten att vara uppmärksam på sin kropp och tolka och förstå dess signaler samt att kunna hantera sina symtom. Vanligt använda metoder är Basal Kroppskännedom, Avspänning, Mindfulness och Fysisk aktivitet. Personer med smärta, sömnstörningar och andra stressymtom kan ha god hjälp av psykosomatisk fysioterapi. Läs mer